Zuzanna Całka

Warszawska pianistka. Ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu Jerzego Sterczyńskiego i w klasie kameralistyki Barbary Halskiej, gdzie kilkukrotnie otrzymała stypendium Rektora dla najlepszych studentów. W ramach programu Erasmus kształciła się także w Uniwersytecie Sztuki w Berlinie w klasie fortepianu Sorina Enaschescu.

Pianistka jest laureatką pierwszych nagród na międzynarodowych konkursach pianistycznych na Litwie oraz Ukrainie. Jest także laureatką pierwszej nagrody Transatlantyk Instant Composer Contest (2019). Od kilku lat komponuje muzykę autorską oraz na zamówienie dla teatrów i mediów. Pod koniec 2018 roku wydała płytę „Warsaw Concerto”, która koncepcyjnie nawiązuje do romantycznej historii Warszawy – rodzinnego miasta pianistki, a także zawiera utwór o tym samym tytule.

Zuzanna Całka występuje w różnorodnych projektach artystycznych: solo, z orkiestrami i w zespołach kameralnych na festiwalach w Czechach, Francji, Niemczech, Norwegii, Grecji, Rosji, Ukrainie, Litwie, Szwajcarii, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

Podczas kursów mistrzowskich kształciła się pod kierunkiem wybitnych pedagogów, takich jak Michel Beroff, Leonid Brumberg, Andrzej Jasiński, Vera Nosina, Katarzyna Popowa-Zydroń, Jacques Rouvier. Jest stypendystką Instytutu im. Adama Mickiewicza „Kultura polska za granicą” oraz europejskiego programu Leonardo da Vinci „Concert Circle”.

 

Zuzanna Całka

Pianist and composer

Warsaw based pianist. She graduated from the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw in the piano class of Jerzy Sterczyński and chamber music class of Barbara Halska where she received a Rector’s scholarship for the best students. As part of the scholarship, she also studied at the Universität der Kunst in Berlin in the piano class of Sorin Enaschescu.

The pianist is the laureate of first prizes at international piano competitions in Lithuania and Ukraine. She is also this year’s winner of Transatlantyk Instant Composer Contest. For several years, she has been composing music for theatre and media. In the late 2018, she released the album „Warsaw Concerto”, which conceptually refers to the romantic history of Warsaw – the hometown of the pianist, and also contains a work of the same title.

Zuzanna Całka appears in a variety of artistic projects: solo, with orchestras and chamber ensembles at festivals in the Czech Republic, France, Germany, Norway, Greece, Russia, Ukraine, Lithuania, Switzerland, Slovakia and the United Kingdom.

During masterclasses, she was educated under the guidance of eminent teachers such as Michel Beroff, Leonid Brumberg, Andrzej Jasinski, Vera Nosina, Katarzyna Popowa-Zydroń and Jacques Rouvier. She is a scholarship holder of the Institute Adam Mickiewicz’s „Polish Culture Abroad” and the European Leonardo da Vinci Program „Concert Circle”.